top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN BOXING GYM 2800 VZW

ARTIKEL 1: ALGEMENE INFORMATIE

Om als lid bij ons aan te sluiten en gebruik te maken van onze diensten, doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en huisregels van Boxing Gym 2800 vzw te accepteren en hier ook naar te handelen. Deze voorwaarden kun je steeds opvragen aan onze balie. Boxing Gym 2800 vzw; daarmee bedoelen wij Boxing Gym 2800 vzw (KBO nr. 0752960421), E-mail: info@boxinggym2800.com, Adres: Berkenhofstraat 13, 2800 Mechelen.  

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

 • Iedereen is welkom om lid te worden bij Boxing Gym 2800 vzw. Dit kun je op de volgende manieren doen; via de website, door u in te loggen en een Lidmaatschap te kiezen of per email voor de jeugd.

 • Iedereen kan 2 gratis proeflessen volgen, vooraleer hij/zij beslist om lid te worden van de club. Online registreren dient vooraf te gebeuren via de website van de vereniging om verzekerd te zijn en te kunnen deelnemen aan de lessen.

 • Als je lid wordt van Boxing Gym 2800 vzw, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van je inschrijving en begint je lidmaatschap vanaf het moment van uw inschrijving. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Boxing Gym 2800 vzw besluiten de overeenkomst te beëindigen.

 • Men kan lid worden vanaf 6 jaar. Voor leden tussen 6 en 18 is de inschrijving enkel geldig als deze gehandtekend is door één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger, die door ondertekening van de overeenkomst/algemene voorwaarden hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. 

 • Boxing Gym 2800 vzw heeft altijd het recht om jouw legitimatie te vragen.

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP 

 • Boxing Gym 2800 vzw werkt met verschillende lidmaatschapsvormen en prijzen naarmate het type sport, groepen en leeftijd. De prijzen en lesmomenten zijn beschikbaar op de website of via de infobrochure aan de balie.

 • Bij de inschrijving geef je aan welk lidmaatschap je wenst aan te gaan. De lidmaatschappen van Boxing Gym 2800 vzw kunnen afgesloten worden voor; 1 maand, 3 maanden, 10 maanden, 12 maanden; per 10 beurtenkaart of per sportseizoen (Sept - Jun) voor de jeugd (U18). De lidmaatschappen die gedurende 10 maanden of 12 maanden lopen kunnen maandelijks via SEPA-domiciliëring afgeschreven worden. Er wordt van elk lid verwacht dat hij/zij het contract ondertekend voor het abonnement van kracht zal gaan.

  • SEPA-domicilieringen bij lidmaatschappen van 10 maanden of 12 maanden worden stilzwijgend automatisch verlengd tenzij dit 10 kalenderdagen voor het begin van het nieuwe jaar via e-mail of aan de balie van Boxing Gym 2800 vzw wordt vermeld. 

 • Lidmaatschappen zijn niet opzegbaar tenzij voor medische redenen.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

 • Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en- voorwaarden, deze zijn te vinden op de website of aan via de infobrochure van Boxing Gym 2800 vzw.

 • Bij je inschrijving wordt er een extra 30 euro verrekend voor de aansluiting bij de Vlaamse Boksliga (VBL). Met de inschrijving bij de Vlaamse Boksliga ben je verzekerd tegen ongevallen en blessures tijdens het volgen van onze lessen of bij eender welke club aangesloten bij de VBL. De inschrijving is geldig voor een facultatief jaar. 

 • Boxing Gym 2800 vzw biedt haar leden de mogelijkheid om in één keer de overeengekomen overeenkomst vooruit te betalen. Dit kan door middel van overschrijving op de rekeing van de vzw. Leden die kiezen voor een vooruitbetaling zal er geen maandelijkse SEPA-domiciliëring worden opgestart. Hierbij eindigt deze overeenkomst automatisch aan het einde van het jaar.
  Indien de betalingen via SEPA-domiciliering om wat voor reden niet kunnen afschrijven, wordt de domiciliering nogmaals naar je bank gestuurd. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, zal je toegang tot de club worden ontnomen totdat de betalingsverplichting is voldaan.

  • Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou.

 • Voor de leden die jonger zijn dan 18 jaar dient de bijdrage na de proeflessen overgeschreven te worden op de rekening van de vzw, zodat tegen de 2e les de verzekering in orde gebracht kan worden. Iedere bokser die zijn lidgeld heeft betaald kan via de website van de Vlaamse Boksliga een persoonlijke lidkaart, met vermelding van naam, club, geboortedatum en aansluitingsnummer afprinten. De website www.boxinggym2800.com bevat eveneens de nodige info en verslagen van activiteiten.

 • Wij behouden ons het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. 

ARTIKEL 6: OPENINGSUREN EN LESTIJDEN

 • Boxing Gym 2800 vzw werkt op basis van de uurroosters die vooraf gedefinieerd zijn per specifieke les of training. Het kan zijn dat de openingstijden afwijken in geval van feestdagen, ernstige gebeurtenissen of een ramp. Het kan voorkomen dat wij de club zullen sluiten in geval van bijvoorbeeld werkzaamheden of vakanties. Leden van de club zullen hier ruim op tijd verwittigd worden, waarbij hun lidmaatschap verschoven zal worden, rekening houdend met de gemiste lessen.

 • Het seizoen voor de jeugd start begin september, de trainingen verlopen normaal tot einde juni. Tijdens de vakanties worden er geen trainingen gehouden voor de jeugd. Tijdens de andere schoolvakanties is dit in afspraak met de lesgevers. Van de boksers wordt verwacht, deel te nemen aan alle sportieve activiteiten, waar de club aan deelneemt als blijk van waardering t.o.v de lesgevers die een gans seizoen belangeloos ter beschikking staan voor alle leden.

 • Boxing Gym 2800 vzw is bevoegd om het uurrooster tijdelijk of blijvend te wijzigen.

 • We willen onze vestiging goed onderhouden en kunnen hierdoor tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. Indien de vestiging van Boxing Gym 2800 vzw om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan zal deze gemiste periode van de lessen verlengd worden in jouw abonnement.

 • Na inschrijving wordt de account geactiveerd dat toegang geeft tot de lessen. Op dit account heeft een lid overzicht van de duur van het lidmaatschap en waartoe het toegang biedt.

 • Registratie voor elke les is verplicht, indien er geen reservatie gebeurt is kan de toegang tot de lessen geweigerd worden.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Het beoefenen van sport in onze faciliteit kan risico’s met zich meebrengen. Je dient zelf in te schatten wat je aankan. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Bij twijfel over fysieke condities raden we je aan deskundig advies te verkrijgen bij een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen en oefeningen zijn.

 • In geval van gezondheidsproblemen (epilepsie, astma, diabetes, allergie, …) van je zoon, dochter of jezelf dient dit zonder fout gemeld te worden aan de desbetreffende trainer of trainster. Bij het gebruik van geneesmiddelen moet men de geneesheer en apotheek verwittigen dat hij/zij aan sport doet.

 • Elk lid bij ons ingeschreven is, is verplicht zich in te schrijven via ons bij de Vlaamse Boksliga. Hiermee is het lid als recreant bij ons verzekerd indien er iets moest gebeuren. Dit brengt een jaarlijkse kost van 20 euro met zich mee.

  • Het reglement van de verzekering is steeds ter inzage / ter beschikking van de aangesloten leden, in orde met het lidgeld. Bij kwetsuren opgelopen bij de trainingen/wedstrijden, wordt door de betrokken lesgever een verklaring van schadeongeval ingevuld, te vervolledigen door de ouder of betrokkene. Het medisch attest dient te worden ingevuld door de behandelende geneesheer en binnen de week via het secretariaat ledenbeheer op de administratie van de Boxing Gym aan komen. Dit alles volgens de bijgevoegde richtlijnen en polis van de verzekering.

 • Wij adviseren onze leden om geen waardevolle spullen mee te nemen of achter te laten in de kleedkamers. Boxing Gym 2800 vzw stelt bij elke training de mogelijkheid om waardevolle spullen af te geven aan één van de medewerkers/vrijwilligers.

 • Boxing Gym 2800 vzw is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet van het team van Boxing Gym 2800 vzw zelf.

ARTIKEL 9: CODE OF CONDUCT

 • De boksers, zijn verplicht zich tijdens de clubactiviteiten behoorlijk en met respect voor andere clubleden, lesgevers en bestuursleden te gedragen. Voor de goede werking tijdens de activiteiten, dienen de richtlijnen en uitspraken van de betrokken lesgevers worden opgevolgd. Ook in de kleedkamers worden de boksers geacht zich aan de interne reglementen te houden.

 • De lessen (zoals vermeld op de website) starten op tijd. Na het omkleden in de kleedkamers begeven de boksers zich onmiddellijk naar de zaal en blijven niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen.

  • Voor de jeugd: Opvang , door de club, voor of na de les is er enkel in extreme omstandigheden. De boksers moeten aan het eind van de les tijdig worden afgehaald. Bij oponthoud verwittigen de ouders de lesgevers.

 • De boksers bieden zich in de boksles/training aan aangepaste sportkledij en aangepaste schoeisel. Voor de jeugd en de competitie boksers zijn er uniformen voorzien.

 • Alle boksers helpen mee bij het opruimen van de materialen. Ze verlaten of betreden de zaal niet vooraleer zij daartoe toestemming van de trainer(ster) hebben gekregen. Omwille van veiligheidsredenen is het de boksers niet toegelaten te spelen op de toestellen buiten de lesuren. Lange haren worden bij elkaar gebonden i.v.m. de veiligheid.

 • Eten in de zaal is niet toegelaten. Drinken uit een eigen, met naam gemerkte, fles kan wel in overleg met de trainers. Ook de kleedkamers moeten rein gehouden worden. Lege flesjes, blikjes, papiertjes… worden in de daarvoor voorziene vuilnisbak gedeponeerd. Het gebruik van kauwgom of snoep is niet toegelaten tijdens de boksles.

 • Het CLUBTRAININGSPAK en club T-shirt en short (verplicht voor de jeugd) dienen te worden genaammerkt.

 • Voor boksers die zich niet houden aan de richtlijnen van de lesgever of bestuursleden, kunnen sancties (maatregelen) worden getroffen, toegepast naargelang de draagwijdte van het voorval. Bij zwaardere problemen kan door de lesgevers of bestuursleden een verslag worden opgemaakt, besproken met het dagelijks bestuur. Bokser en ouder zullen dan uitgenodigd worden ter bespreking van de sanctie.

  • ​Boksers en ouders hebben tevens het recht een probleem dat betrekking heeft op de bokser en het boksgebeuren met de betrokken lesgevers of bestuur te bespreken. Ernstige, schriftelijk geformuleerde problemen of klachten, gericht aan de secretaris of een ander bestuurslid zullen met het dagelijks bestuur en binnen het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering worden besproken.

ARTIKEL 10: PRIVACY

 • Om een overeenkomst op te maken, heeft Boxing Gym 2800 vzw jouw gegevens nodig. Deze gegevens zullen op zorgvuldige wijze behandeld worden. De gegevens zullen gebruikt worden voor zowel ons eigen systeem als die van de Vlaamse Boksliga die noodzakelijk is voor het afsluiten van jouw verzekering.

 • Ter bescherming van veiligheid van de mensen en goederen in en rond onze instelling maken wij gebruik van videotoezicht om de club 24/7 per dag te observeren. Deze videotoezicht is slechts beperkt rondom het gebouw en de sportzaal. Videotoezicht is niet aanwezig in de toiletten, douches en kleedkamers.

ARTIKEL 11: WIJZIGING GEGEVENS LID AFWEZIGHEDEN LANGE DUUR

 • Het secretariaat (ledenbeheer) van BOXING GYM 2800 dient van elke WIJZIGING van het woonadres, e-mailadres en telefoonnummer in kennis gesteld te worden op info@boxinggym2800.com.

 • Voor de jeugd Tevens dient men ook de lesgever(s)/trainer(s) te verwittigen indien de bokser gedurende een langere periode de lessen niet kan volgen (ziekte, kwetsuur, bos- en zeeklassen, examen, …).

ARTIKEL 12: PORTRETRECHT

 • Portretrecht: Elk lid stemt ermee in dat tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeldopnames gemaakt worden waarop het lid is afgebeeld. Elk lid stemt ermee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief, bok magazine of sociale media van BOXING GYM 2800, in welke vorm dan ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging. Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

 

ARTIKEL 13: CONTACTGEGEVENS BOXIGYM GYM 2800 vzw

 • Boxing Gym 2800 (vzw)

  Berkenhofstraat 13, 2800 Mechelen
  E-mail: info@boxinggym2800.com

bottom of page